Поняття договору переробки давальницької сировини(II)

Правовим результатом (який саме описує предмет договору) договору-угоди завжди є результат виконання певних зобов’язань за договором-правовідношенням. До поняття предмету виконання зобов’язання входять певні дії та майно, з яким відбуваються ці дії. Тобто конкретний юридичний обов’язок завжди пов’язаний з певними діями зобов’язаних осіб. Окреслюючи предмет договору, сторони перш  за все зазначають, що вони хотіли бачити зробленим (які основні дії), а не лише майно, якого стосується встановлення відносин. Саме тому ми не можемо погодитися з пануючою в цивілістиці думкою (яка, переважно, обумовлена позицією законодавця), згідно якій предметом договору є майно, майнові права та інші об’єкти цивільних прав.

У юридичній літературі предмет договору розглядається з трьох позицій. Перша співпадає з точкою зору законодавця, висловленою у ЦК (найбільш поширена). Ці автори ототожнюють предмет договору з об’єктом зовнішнього світу – предметами, як речами, що не має відношення до категорії предмет договору. Друга позиція відносить до предмету договору дії, які мають бути вчинені за договором. У відповідності з третьою точкою зору, автори відносять до предмету договору як дії, які мають бути вчинені, так і речі, з якими чиняться відповідні дії. При чому важко виділити однозначних прибічників тієї чи іншої точки зору, тому що досить часто автори у межах однієї роботи висловлюють протилежні точки зору. На наш погляд, це відбувається тому, що у доктрині цивільного права немає чіткої позиції щодо визначення такої правової категорії як “предмет договору”. З’ясування цієї проблеми потребує окремого дослідження.

Щодо визначення предмету договору, ми додержуємося третьої з наведених точок зору та вважаємо, що до предмету договору обов’язково входять певні дії та майно. Таким чином, загальним предметом договору купівлі-продажу є передача майна, договору підряду – виготовлення певної речі чи виконання робіт з досягненням певного результату, договору надання послуг – надання послуг.

Отже, предметом договору переробки давальницької сировини ми вважаємо поставку та переробку давальницької сировини у готову продукцію.

Виходячи з того, що ми класифікуємо предмет договору переробки давальницької сировини більшою мірою як виконання робіт та результат робіт, то поняття цього договору необхідно давати виходячи із загального родового поняття договору на виконання робіт, тобто договору підряду (ст. 837 ЦК України) з урахуванням особливостей розглядуваного договору.

Виходячи з вищевикладеного, поняття договору переробки давальницької сировини можливо визначити наступним чином: за договором переробки давальницької сировини одна сторона (замовник) зобов’язується надати давальницьку сировину другій стороні (виконавцю), а виконавець зобов’язується переробити надану давальницьку сировину у готову продукцію та передати останню замовнику, який зобов’язується прийняти її та сплатити за її переробку.